Informatie en kosten

Informatie & kosten

Hulp zoeken is vaak een grote stap maar wel de eerste stap waarbij jij
het heft weer in eigen handen neemt.
Op het moment dat jij deze stap neemt wil je ook graag zo snel mogelijk
geholpen worden. Daarom hanteer ik geen wachtlijst en probeer ik
wanneer jij je aanmeldt op een zo kort mogelijke termijn (binnen een
week) een afspraak met je te maken.

Afspraken en kosten

Afspraken kunnen zowel telefonisch als via e-mail gemaakt worden.

Tarieven 2021

Intake € 70,00
Consult € 70,00

Een sessie duurt ongeveer 1 uur tot max. 1,5 uur.

Na ons eerste gesprek besluiten we samen of we verder gaan met de behandeling.  Ik vraag je om een behandelovereenkomst te tekenen en stel een behandelplan op.  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als je behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht door de WGBO. Als therapeut ben ik verplicht de door jou verstrekte gegevens op een zorgvuldige manier te verwerken en te beheren.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Informatie aan derden mag uitsluitend met jouw schriftelijke toestemming worden
verstrekt. De wettelijke bewaartermijn van jouw dossier is 20 jaar.

Betaling uitsluitend contant aan het eind van de sessie tenzij anders afgesproken.
Je ontvangt een factuur die meteen na de sessie wordt meegegeven.
Declaraties kun je achteraf zelf bij je ziektekostenverzekeraar indienen.

Een sessie die tot 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt niet in rekening gebracht.

Onder het kopje links staat mijn beroepscode.

Hieronder vind je de algemene en privacy voorwaarden
van mijn praktijk.

Algemene en Privacy bepalingen

behorend bij de behandelingsovereenkomst  tussen de therapeut Marion van Eyken van Meta Praktijk voor hypno-psychotherapie en de cliënt / de cliënten

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

 • De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

 •  Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
 • Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
 • De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
 • Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
 • De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4.  De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

5.  Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie  afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant na de sessie af, tenzij anders afgesproken.

6.  In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de maximale tijd voor een sessie 1,5 uur.

7.  Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

8.  Bij niet betalen van een factuur wordt er een herinnering gestuurd na drie weken. Hierna volgt een aanmaning na zes weken. Bij niet betalen wordt een incassobureau ingeschakeld en wordt er geen therapie meer aan de cliënt gegeven.

9. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

10.  De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.

11. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

12.  Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

14. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de   therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten  van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

15. Meta Praktijk/ Marion Groenen van Eyken is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel  doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers  arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

16. Meta Praktijk/ Marion Groenen van Eyken is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Kastanjedreef 7 te Bergeijk , noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

17. Er is een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar voor cliëntdossiers. Uw dossier wordt in een afgesloten kast bewaard.

18. Privacy op de zorgnota. Op deze zorgnota staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kunt declareren. Op deze nota staan: uw naam, eventueel uw adres en postcode en woonplaats, geboortedatum, datum van behandeling, omschrijving van de behandeling en de kosten.

19.  Voor een goede afhandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitvoerende begeleiding en/of behandelingen. Ook worden er in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik Marion Groenen van Eyken, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts.

20. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

21. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor andere doeleinden gebruikt worden:

  1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
  2. Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid alleen met uw toestemming.
  3. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  4. Een klein deel van uw gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik of mijn boekhouder een factuur kunnen opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet schriftelijke toestemming vragen.

22.  Gegevens ingevuld op het contactformulier op mijn website worden alleen gebruikt voor contact met u op te nemen en niet naar derden doorgespeeld. Mijn website en  Email zijn SSL versleuteld.

23. Toegezonden e-mails worden in uw dossier bewaard en verwijderd uit de mailbox.

24.  Indien we overgaan tot behandeling tekent u een behandelovereenkomst waarin deze algemene en privacy voorwaarden worden meegenomen. U tekent dat u de voorwaarden hebt gelezen en u akkoord gaat met de voorwaarden. U kunt ook ten alle tijden om een schriftelijke versie van deze voorwaarden vragen en deze voorwaarden liggen ook in mijn praktijk.

25.  Er wordt zo nodig een behandelplan opgesteld en mondeling toegelicht door de therapeut. Afhankelijk van de problematiek zal een inschatting van de hoeveelheid sessies gegeven worden.

26.  Afhankelijk van de ingeschatte hoeveelheid sessies vindt er een tussenevaluatie plaats en er vindt altijd een eindevaluatie plaats.

Ik heb een KvK nummer.

Ik heb een BIG registratie als verpleegkundige.